ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „БЛВД“ ООД

Целта на настоящата Политика за Поверителност е да ви информираме какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.

Отсядайки в нашия хотел, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Тази Политика е изготвена съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности „БЛВД“ ООД („СЕНС ХОТЕЛ СОФИЯ“) обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

„БЛВД“ ООД е дружество с ЕИК 131336982, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, бул. "Цар Освободител" 16, тел.: (+359 2) 446 2500, ел.поща: info@sensehotel.com
 ДДС номер: BG131336982.

СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

1. Във връзка с предоставяните услуги СЕНС ХОТЕЛ СОФИЯ обработва информация относно следните Субекти на данни:

2. Услугите на СЕНС ХОТЕЛ СОФИЯ могат да бъдат заявявани само от лица, които са навършили 18 години.  

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Видовете лични данни, които събираме, могат да включват: Информацията (категориите лични данни), която СЕНС ХОТЕЛ СОФИЯ обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включва:

1. Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

2. Данни, свързани с финансова информация, плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане; наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); авторизационни форми (подписани).

Дигитални данни- видеозаписи. Това са данните, събирани, чрез системите за видеонаблюдение, използвани от Сенс Хотел София във всички обществено-достъпни места в хотела ни (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, фитнес, коридори, стълбища, входове), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.

3. Във връзка с услугите и функционалностите на Уебсайта:

Във връзка с подадени от клиенти жалби, заявления, искания, молби и сигнали (включително в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Можем да направим резервация и да я потвърдим;
2. Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;


3. Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;


4. Може да използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете мнението си като гост след престоя ви. Това може да помогне на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което е най-подходящо за тях. Ако изпратите отзив като гост, той може да бъде публикуван в пространството, в уебсайта ни.


5. Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на хотелската услуга;


6. Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;


7. Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес; промотираме и маркетиране допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас.
8. Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;
9. Фактуриране на използваните продукти и услуги;
10. Събиране на задължения;
11. Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас, може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.

Оказване на съдействие при разследване на закононарушение; както и предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на лице.

КОГА РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаваме под наем Вашата лична информация с други хора.

Разкриваме лична информация на трети страни само в предвидените от закона случаи на изрично наше задължение, или при изрична писмена заповед, искане, призовка, съдебно разпореждане или друг акт на компетентен държавен орган, с което това задължение ни се вменява.

ЗНАНИЕ И СЪГЛАСИЕ

Ние събираме лична информация за Вас когато имаме нормативно задължение за това или когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на доброволно предоставената лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана).

Ние заявяваме, че събраните лични данни по горе посочения ред, ще бъдат използвани само и единствено за законово допустими цели.

Можете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни, може да стане по всяко време като се свържете с нас на имейл адрес info@sensehotel.com Ще Ви уведомим относно последствията на оттеглянето на съгласието.

БИСКВИТКИ

Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични такива по смисъла на GDPR регламент.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до оторизирани служители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

ЗАДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

НАДЗОРЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ .

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате въпроси относно настоящата декларация, относно поверителността или други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с:

Адрес:  гр. София 1000, бул. "Цар Освободител" 16

Email: info@sensehotel.com

Телефон:  (+359 2) 446 2500

Sense Hotel Spa
Sense Hotel Gallery
Rooms
Sense Hotel Location
Book now